Політика конфіденційності

Політика обробки персональних даних проєкту
“Український Деколоніальний Глосарій”
(“Ukrainian Decolonial Glossary”)
Загальні положення

1.1. Політика обробки персональних даних (далі – Політика) складена згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI та Типового Порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 № 1/02-14 та визначає порядок обробки і захисту персональних даних суб'єктів персональних даних, що здійснюються Громадською організацією «Ксі Простір» (код 43669716, адреса вул. Смоленська, 92, м. Дніпро, Україна) (далі – Оператор).

1.2. Оператор визначає принципом та головною ціллю власної діяльності дотримання прав та свобод людини під час здійснення обробки персональних даних, зокрема, права на недоторканність її приватного і сімейного життя.

1.3. Дана Політика поширюється на всі відомості, що можуть бути отримані Оператором про відвідувачів сайту  “Український Деколоніальний Глосарій” https://decolonialglossary.com.ua/ (далі – Користувачі).


Визначення термінів

2.1 Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2 Блокування персональних даних – зупинення обробки персональних даних тимчасово (не охоплює випадки виникнення необхідності обробки для уточнення персональних даних);

2.3 Сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, які забезпечують їх доступність у мережі Інтернет за мережевою адресою  https://decolonialglossary.com.ua/;

2.4 Знеособлення персональних даних – дії, за результатом яких унеможливлюється визначення приналежності конкретних персональних даних Користувачу чи іншому суб'єкту персональних даних без використання додаткових відомостей;

2.5 Знищення персональних даних – дії, за результатом яких персональні дані знищуються (видаляються) безповоротно з неможливістю подальшого поновлення в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються всі матеріальні носії, на яких зафіксовано конкретні персональні дані;

2.6 Інформаційна система персональних даних – сукупність персональних даних, які містяться у відповідних базах даних, та інформаційних технологій і технічних засобів, що забезпечують їх обробку;

2.7 Користувач – відвідувач сайту, який є фізичною особою;

2.8 Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), вчинених щодо персональних даних із застосуванням засобів автоматизації чи без таких, включно з їх збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, використанням, поширенням (передачею), знеособленням, блокуванням, видаленням, знищенням персональних даних;

2.9 Оператор – фізична або юридична особа, яка самостійно або спільно з іншими уповноваженими особами організовує та/або здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад цих даних та процедури їх обробки;

2.10 Персональні дані (ПД) – будь-які відомості про ідентифіковану або таку, що може бути прямо чи опосередковано ідентифікована, особу Користувача сайту;

2.11 Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних через національний кордон України за допомогою будь-яких засобів.


Склад персональних даних

3.1. Оператор може здійснювати обробку ПД Користувача в такому складі:
  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • адреси електронної пошти;
  • номери телефонів або інших засобів зв'язку.

3.2. Також на сайті може відбуватися збирання для подальшої обробки знеособлених даних відвідувачів (в тому числі файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики у випадках, коли це дозволяється налаштуванням браузера Користувача.


Мета обробки персональних даних

4.1. Метою обробки ПД Користувача є:
  • укладення та виконання правочинів, стороною яких є Користувач, а також здійснення заходів, що передують їх укладанню;
  • інформування Користувача шляхом відправки електронних листів (повідомлень).

4.2. Оператор має право направляти Користувачу повідомлення про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції, інші події. Користувач зі свого боку може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору на електронну пошту лист з приміткою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики про дії Користувачів на сайті, призначені для підвищення його якості та покращення змісту.


Правові підстави для обробки персональних даних

5.1. Обробка ПД здійснюється на умовах згоди їх суб'єкта – Користувача, що надана для виникнення та належного виконання зобов'язань, врегульованих цивільним і господарським законодавством України, а також її міжнародними договорами.

5.2. Суб'єкт ПД добровільно та на власну користь приймає рішення про надання дозволу на обробку своїх ПД Оператору та уповноваженим ним особам без обмежень для досягнення мети їх обробки.

5.3. Оператор обробляє ПД Користувача виключно в разі внесення їх та (або) відправки самостійно Користувачем з використанням спеціальних форм, розміщених на сайті, або направлення на електронну пошту Оператора.

5.4. Заповнюючи відповідні форми та/або надають свої ПД Оператору іншим шляхом, Користувач висловлює згоду з умовами Політики.


Порядок обробки персональних даних

6.1. Оператор забезпечує безпеку ПД, які обробляються, шляхом реалізації комплексу технічних, організаційних та правових заходів, що необхідні відповідно до вимог законодавства в сфері захисту ПД.

6.2. Оператор забезпечує збереження ПД та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до ПД неуповноважених осіб.

6.3. ПД ніколи та за будь-яких умов не передаються третім особам, окрім випадків, які охоплюються згодою суб'єкта ПД або прямо передбачені чинним законодавством.

6.4. В разі самостійного виявлення неточностей в своїх ПД Користувач може їх актуалізувати, направивши на електронну пошту Оператора лист із приміткою «Актуалізація персональних даних».

6.5. Строк обробки ПД визначається досягненням її мети.

6.6. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку ПД, направивши на електронну пошту Оператора лист із приміткою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

6.7. Умовами припинення обробки ПД можуть бути, зокрема, досягнення мети, з якою вони оброблялися, сплив строку, визначеного згодою на їх обробку, чи відкликання згоди суб'єктом ПД у порядку, що встановлений Політикою, виявлення неправомірності обробки ПД.


Транскордонна передача персональних даних

7.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі ПД зобов'язаний переконатися, що іноземною державою, на територію якої вбачається ця передача, забезпечено належний захист прав суб'єктів ПД.

7.2. Транскордонна передача ПД може здійснюватися у разі надання суб'єктом ПД згоди у письмовій формі на їх передачу та в інших випадках, що встановлені законом або міжнародним договором України.


Прикінцеві положення

8.1. Користувач може отримувати будь-які роз'яснення з усіх питань, пов'язаних з обробкою його ПД, шляхом звернення до Оператора за адресою електронної пошти decolonialglossary.ua@gmail.com


8.2. У цій Політиці відображаються будь-які зміни до порядку здійснення обробки ПД Оператором. Політика є чинною безстроково.

8.3. Актуальна версія Політики розміщується у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://decolonialglossary.com.ua/